Norske skatteregler: Skjermingsfradraget

Skjermingsfradrag er et fradrag som reduserer dine skattepliktige aksjeinntekter slik at du betaler mindre skatt.

Skjermingsfradraget

Skjermingsfradraget viser hvor stort utbytte som kan mottas skattefritt, og ubenyttet skjermingsfradrag reduserer gevinst ved realisasjon av en aksje.

Først når du mottar utbytte som overstiger totalt skjermingsfradrag (årets fradrag + ubenyttet fradrag fra tidligere år), vil utbytte ilegges skatt. Ved realisasjon (for eksempel gevinst ved salg) kan aksjonæren redusere gevinsten med ubenyttet skjermingsfradrag fra tidligere år. Eier du aksjen over flere år og ikke mottar utbytte eller skjermingen overstiger årets utbytte, vil du opparbeide deg ubenyttet skjermingsfradrag som du senere år kan bruke til å redusere dine skattepliktige aksjeinntekter.

Skjermingsfradraget beregnes for hver aksje eiet per 31. desember i inntektsåret. Dersom aksjer er realisert i løpet av inntektsåret skal det ikke beregnes noe skjermingsfradrag for selgeren (avhender). Det vil i stedet være den som eier aksjen per 31. desember som har krav på fradraget (kjøperen).

Dersom utbytte er mindre enn skjermingsfradraget det enkelte år, kan resterende skjermingsfradrag fremføres på denne aksjen. Skjermingsfradrag mellom ulike aksjer/aksjeerverv kan ikke samordnes. Skjermingsfradraget kan ikke være negativt.

Merk at skjermingsfradrag følger den enkelte aksje og ikke kan overføres til andre aksjer.

Skjermingsfradrag = Skjermingsgrunnlag * skjermingsrente

Skjermingsgrunnlag

Skjermingsgrunnlaget settes til aksjens anskaffelsesverdi (inngangsverdi) tillagt aksjens ubenyttede skjermingsfradrag fra tidligere år.

Skjermingsgrunnlaget beregnes per aksje og er som hovedregel lik aksjens anskaffelsesverdi inkludert utgifter som har direkte sammenheng med ervervet, for eksempel meglerutgifter.

I tre tilfeller vil skjermingsgrunnlaget kunne avvike fra ovenstående hovedregel:
  • overgangsregel for aksjer anskaffet før 1. januar 2006
  • bruk av alternative inngangsverdier fastsatt pr 1. januar 1992 for aksjer eiet per 1. januar 1989.
  • verdsettelse av aksjer ervervet etter 1. januar 2006 ved arv eller gaveoverføring.

Skjermingsrente

Skjermingsrenten brukes ved beregning av fradrag i skattepliktige aksjeinntekter og inntekter fra ansvarlige selskap, samt personinntekten for næringsdrivende.

Renten blir fastsatt av Skattedirektoratet i januar året etter inntektsåret, dvs. at skjermingsrenten for 2021 først blir fastsatt i januar 2022. Den fastsettes på bakgrunn av gjennomsnittlig 3-måneders rente på statskasseveksler.

Kilde: Skatteetaten

Skjermingsfradraget er nært knyttet til andre begrep innenfor norske skatteregler der skjermingsfradrag anvendes: Fritaksmetoden, Aksjonærmodellen, Foretaksmodellen. Her er lenker til disse begrepene, som har hver sin egen artikkel i vår blogg.

Skrevet av:

Del denne artikkelen:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Vi kan hjelpe deg med alt innen regnskap, rådgivning, forretningsførsel og standard regnskapstjenester.
Send oss en melding, så kommer vi raskt tilbake til deg med et kostnadsfritt og uforpliktende løsningsforslag.