Norske skatteregler: Armlengdeprinsippet

Armlengdeprinsippet er det grunnleggende prinsippet for prising av transaksjoner mellom nærstående foretak. Slike transaksjoner skal være inngått på markedsmessige vilkår, som om transaksjonen var inngått mellom uavhengige foretak, jf. skatteloven § 13-1 og OECDs mønsterskatteavtale artikkel 9 nr. 1.

Formålet med armlengdeprinsippet er å sikre markedsmessige priser i transaksjoner mellom nærstående parter, så ikke en person (f.eks. en aksjonær) skal kunne kjøpe varer fra selskapet til underpris eller til og med lavere enn hva selskapet selv kjøper varen inn for. Med andre ord skal transaksjonen (kjøp/salg) skje til markedsmessige vilkår.

Aksjeloven § 1-5 definerer nærmere hvem / hva som er å regne som nærstående parter Armlengdeprinsippet er aktuelt i mange forskjellige situasjoner, typisk ved konserninterne salg av varer og tjenester. Konserninterne transaksjoner har hatt særlig prioritet i bokettersynsprosesser den seneste tiden. 

For å gi skattemyndighetene grunnlag for å vurdere om priser og vilkår er i tråd med armlengdeprinsippet, stilles det krav til utarbeidelse av internprisingsdokumentasjon.

Den skattepliktige skal levere melding med opplysninger om art og omfang av transaksjoner og mellomværender med nærstående selskaper eller innretninger. Skattemyndighetene benytter meldingen til risikovurdering i forbindelse med utvelgelse av transaksjoner til kontroll. 

Kilder: Skatteetaten, Lovdata, KPMG, Wikipedia, regnskapsguiden.no.

Begrepet Armlengdeprinsippet er nært knyttet til andre begrep innenfor norske skatteregler: Skjermingsfradrag, Fritaksmetoden, Foretaksmodellen, Aksjonærmodellen, Innlåsingseffekt, Aksjonæravtaler, A- og B-aksjer, Tingsinnskudd, Trekantfusjon, Konsernbidrag. Her er lenker til disse begrepene, som har hver sin egen artikkel i vår blogg.

Kanskje kan du også ha interesse av å lese mer om å opprette ditt eget Holdingselskap for nettopp å unngå personlig beskatning ved å komme inn under Fritaksmetoden. Les mer om Holdingselskap på vår nettside om temaet eller i vår bloggartikkel om det.

Skrevet av:

Del denne artikkelen:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Vi kan hjelpe deg med alt innen regnskap, rådgivning, forretningsførsel og standard regnskapstjenester.
Send oss en melding, så kommer vi raskt tilbake til deg med et kostnadsfritt og uforpliktende løsningsforslag.