Ferie og feriepenger 2023 – Hva gjelder?

Ferietiden nærmer seg og vi får hvert år noen spørsmål om feriepenger.
Hovedbudskap: det er ingen endringer fra 2022 til 2023 i regelverk eller satser som gjelder ferie.

Likevel gir vi deg her en oppdatering på hva som gjelder før du utbetaler feriepenger: Vi forklarer skillene mellom lovbestemt ferie og avtalefestet ferie, feriedager og feriepenger, og trekkfrie og trekkpliktige feriepenger. Artikkelen er i stor grad lik den som ble publisert om emnet i juni 2021 og juni 2022.

Feriedager

Lovbestemt ferie

Etter ferieloven har arbeidstaker rett på 25 virkedager (man-lør) ferie hvert ferieår.  I praksis betyr dette rett til 4 uker + 1 dag ferie. Dersom den ansatte fyller 60 år i løpet av ferieåret, har vedkommende krav på en ekstra uke fri. Ansatte som har startet i arbeidsforholdet i løpet av ferieåret har også rett til full feriefritid. (Men ikke betalt ferie fullt ut.) Startet den ansatte etter 30/9, har hun eller han bare rett til 6 virkedager ferie.

Arbeidstaker har som hovedregel plikt til å ta ut full ferie i løpet av ferieåret, og arbeidsgiver skal tilrettelegge for avvikling av ferie. Det er den ansatte og arbeidsgiver sammen som planlegger tidspunktet og lengden på ferien. Ved uenighet har arbeidsgiver styringsrett og dermed rett til å fastsette når ferien skal avvikles. Det er likevel viktig å huske på at arbeidstaker har visse rettigheter når det gjelder tidspunktet for ferien:

Ferien deles inn i hovedferie og restferie. Hovedferien tilsvarer 18 virkedager (3 uker) og den ansatte kan kreve at disse dagene gis samlet i tidsrommet 1. juni – 30. september. Restferien på 7 virkedager (1 uke + 1 dag) har den ansatte rett til å avvikle samlet innenfor ferieåret.  Ansatte som begynner i virksomheten etter 15. august har rett til å avvikle full ferie innen 31. desember. Feriedager som er tatt ut hos tidligere arbeidsgiver inneværende år, går til fratrekk hos nåværende arbeidsgiver.

Etter ferieloven § 5 kan arbeidstaker motsette seg avvikling av feriefritid dersom feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet under ferien. Denne situasjonen kan blant annet oppstå dersom den ansatte har høy inntekt.

Avtalefestet ferie

Mange arbeidsgivere velger å gi de ansatte bedre rettigheter enn det ferieloven setter som minstekrav. Det betyr at de ansatte kan få eksempelvis 5 uker ferie, i praksis betyr det 4 dager i tillegg til den lovbestemte ferien. I motsetning til den lovbestemte ferien har arbeidsgiver større handlingsrom for hvordan den 5. ferieuken skal håndteres. Det kan for eksempel avtales at disse 4 ekstra feriedagene kan utbetales som lønn, i stedet for å bli avviklet som feriefritid. Avtalefestet ferie er gjerne beskrevet i personalhåndbok eller i den ansattes arbeidsavtale. Dersom virksomheten er bundet av en tariffavtale, er det tariffavtalen som setter premissene for den ekstra ferieuken.

Overføring av ferie til neste år

Det kan inngås skriftlig avtale om overføring av inntil 12 virkedager (2 uker) ferie til neste år. Eventuell overføring av feriedager fordrer at begge parter godtar dette. Dersom en ansatt har et høyt antall feriedager til gode, bør arbeidsgiver være restriktiv med å godkjenne overføring av nye feriedager til neste år. Formålet med feriedagene er at disse skal tas ut i feriefritid, og arbeidsgiver plikter å følge opp at ferie avvikles innenfor ferieåret.

Dersom det på grunn av sykdom, permisjon eller andre årsaker ikke lar seg gjennomføre å avvikle alle feriedagene før ferieåret er over, skal gjenstående feriedager overføres til neste år – feriedager kan ikke utbetales som lønn.

Feriepenger

Etter ferieloven skal det beregnes 10,2% feriepenger av arbeidstakers feriepengegrunnlag. For bedrifter som er bundet av tariffavtale eller har innført avtalefestet ferie, er prosentsatsen 12%. Pluss 2,3% feriepenger for ansatte over 60 år, altså 12,5%eller 14,3%.

Lønn som ble utbetalt i 2022, gir grunnlag for feriepengene som skal utbetales i 2023.

Med lønn menes kontante lønnsytelser, som eksempelvis fastlønn, timelønn, overtid, bonus (unntak dersom det ikke er en arbeidsprestasjonsbasert bonus), provisjon o.l. Med andre ord all lønn som er et resultat av arbeidsinnsats.  

Det skal ikke beregnes feriepenger av utgiftsgodtgjørelser. Med utgiftsgodtgjørelser menes blant annet bilgodtgjørelse, diettgodtgjørelse og andre utbetalinger som dekker utgifter pådratt i forbindelse med jobb. Det skal heller ikke beregnes feriepenger av naturalytelser. Med naturalytelser menes blant annet firmabil, forsikringer, elektronisk kommunikasjon o.l. Det skal heller ikke beregnes feriepenger av feriepenger, og ikke av andel av nettoutbytte.

Ansvar for feriepenger ved oppkjøp av bedrift

Ved en virksomhetsoverdragelse trer den nye arbeidsgiveren inn i den tidligere arbeidsgivers plikt til å gi feriefritid og betale feriepenger. Dette gjelder også allerede opptjente og forfalte krav.

Betalingsplikten overfor arbeidstakeren endrer imidlertid ikke på det underliggende rettsforholdet mellom tidligere og ny arbeidsgiver. Hvis ikke annet er avtalt må det legges til grunn at tidligere arbeidsgiver er ansvarlig for krav opptjent før overdragelsen og ny arbeidsgiver for krav opptjent etter overføringen.

Utbetaling og trekk i lønn

Når ferien avvikles, vil lønn blir erstattet med feriepenger. Formålet med feriepengene er å dekke lønnsbortfallet når ferien avvikles, derfor skal feriepengene etter loven utbetales etter hvert som disse dagene tas ut i feriefritid.  Men det er en tungvint regel. Derfor er det innført en praksis som gir arbeidsgiver mulighet til å utbetale feriepengene i sin helhet, eksempelvis i juni. Den ansatte vil da få utbetalt alle feriepengene en gang i året, uavhengig av når ferien faktisk avvikles.

Når ferien avvikles vil den ansatte likevel få utbetalt ordinær fastlønn, siden trekket i lønn for alle feriedagene blir gjennomført på lønnskjøringen i juni. I praksis betyr dette at den ansatte får 11 måneder med vanlig lønn og én måned med feriepenger i løpet av inntektsåret.

Trekkfritak på feriepenger

Det kan skape forvirring at feriepengene er trekkfrie, men likevel skattepliktige.

Feriepenger anses som lønn og er derfor en skattepliktig ytelse. Det vil si at feriepengene inngår i det skattepliktige grunnlaget til den ansatte. Men selv om feriepengene er skattepliktige, er de fritatt for beregning av forskuddstrekk. Det skyldes at skattekort med tabelltrekk er beregnet slik at arbeidstaker betaler et høyere forskuddstrekk 10,5 måned gjennom inntektsåret, mot at feriepengene utbetales uten forskuddstrekkberegning, og lønn før jul utbetales med kun halv beregning av forskuddstrekk.

Trekkpliktige feriepenger

I noen tilfelle blir feriepenger likevel trekkpliktige. Det gjelder særlig hvis en ansatt slutter. Da utbetales ofte opptjente feriepenger for inneværende år i forbindelse med sluttoppgjøret. de vil derfor være trekkpliktige og det skal beregnes forskuddstrekk av dette beløpet.

Dersom en ansatt overfører feriedager for 2023 til 2024, skal også feriepengene for disse dagene overføres til neste år. De overførte feriepengene skal utbetales når den overførte ferien avvikles i 2024 – feriepengene blir trekkpliktige igjen og det skal beregnes forskuddstrekk av beløpet.

Feriepengene for den ekstra ferieuken på grunn av alder, er alltid trekkpliktig. Det betyr at det skal beregnes forskuddstrekk av de ekstra feriepengene på 2,3% – selv når disse utbetales i ferieåret.

Trekkplikt for naturalytelser, variable ytelser og ved kildeskatt

Trekkfritak gjelder for naturalytelser i den måneden feriepengene utbetales. Men dersom den ansatte ikke jobbet hos nåværende arbeidsgiver gjennom hele 2022, skal det beregnes forskuddstrekk av naturalytelsene når feriepengene utbetales. Dersom variable ytelser som f.eks. overtid, bonus, provisjon etc. utbetales samtidig som feriepengene, skal det beregnes forskuddstrekk av disse godtgjørelsene.  

Utenlandske arbeidstakere kan ha skattekort som inneholder kildeskatt. Da skal det beregnes 25% forskuddstrekk (evt. 16,8% dersom vedkommende ikke er medlem av norsk trygd) av alle ytelser gjennom hele inntektsåret – også av feriepengene selv om de utbetales i ferieåret.

Kilder: Ferieloven, Arbeidsmiljøloven, Arbeidstilsynet/nav.no, NHO.

Skrevet av:

Del denne artikkelen:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Vi kan hjelpe deg med alt innen regnskap, rådgivning, forretningsførsel og standard regnskapstjenester.
Send oss en melding, så kommer vi raskt tilbake til deg med et kostnadsfritt og uforpliktende løsningsforslag.