SNART FRIST FOR FASTSETTELSE OG INNSENDELSE AV ÅRSREGNSKAPET

Som en følge av Covid-19-pandemien har myndighetene utsatt fristen for fastsettelse av årsregnskap og årsberetning med to måneder i 2020. For regnskapspliktige med kalenderåret som regnskapsår innebærer dette at fristen for fastsettelse av årsregnskap og årsberetning for 2019 utsettes fra 30. juni 2020 til 31. august 2020.

Også utsatt frist for generalforsamling/årsmøte

Årsregnskap og årsberetning fastsettes av foretakets øverste organ. I aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper er dette generalforsamlingen, mens det i andre foretaksformer kan være årsmøtet, selskapsmøtet, styret eller et annet organ.

I forbindelse med den utsatte fristen for fastsettelse av årsregnskap og årsberetning, utsettes også fristen for å avholde ordinær generalforsamling og ordinært årsmøte i aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper, samvirkeforetak, borettslag, boligbyggelag og eierseksjonssameier.

For foretaksformer hvor lovgivningen ikke har særskilte frister for avholdelse av møte i foretakets øverste organ, er det tilstrekkelig med den utsatte fristen i regnskapsloven. Dette gjelder blant annet for ansvarlige selskaper (ANS og DA), enkeltpersonforetak og stiftelser.

Innsendelse av årsregnskap: senest en måned etter fastsettelse. Det betyr forsinkelsesgebyr fra 1. oktober

Årsregnskapet, sammen med eventuell årsberetning og revisjonsberetning, skal sendes inn til Regnskapsregisteret senest én måned etter fastsetting. Årsregnskap og årsberetning for 2019 som fastsettes på aller siste frist 31. august 2020, må dermed sendes senest 30. september 2020.

Hvis årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2019 ikke er avsendt før 1. oktober 2020, påløper det et forsinkelsesgebyr. Også denne fristen er utsatt i forhold til opprinnelig frist, som var 1. august 2020.

Hva er Regnskapsregisteret, og hvorfor må vi sende inn regnskap? Regnskapsregisteret er en del av Brønnøysundregistrene og den viktigste datakilden for alle som vil skaffe seg innsikt i den økonomiske tilstanden i norsk næringsliv. Innsendingspliktige virksomheter er derfor pliktig til hvert år å sende inn årsregnskap, noter, årsberetning kontantstrømoppstilling (de to sistnevnte er ikke pliktig for små foretak) og eventuell revisjonsberetning til Regnskaps-registeret innen en måned etter at det er fastsatt. Innsendte årsregnskap blir kunngjort etter registrering. Formålet med ordningen er å sikre økonomisk trygghet og effektivitet – mellom selskapene og myndighetene, mellom selskapene og publikum, og ikke minst, selskapene imellom. Regnskapsinformasjonen har offentlig interesse, og gjennom registrering i Regnskapsregisteret blir denne informasjonen tilgjengelig i 10 år.

OBS: Utsettelsen gjelder ikke for alle

Utsettelsen gjelder ikke for regnskapspliktige som er underlagt tilsyn av Finanstilsynet, herunder finansforetak, revisjonsforetak, regnskapsførerforetak, eiendomsmeglingsforetak, inkassoforetak og advokater som driver eiendomsmegling eller inkasso. Utsettelsen gjelder heller ikke for regnskapspliktige med omsettelige verdipapirer tatt opp til handel på et regulert marked (børsnoterte foretak).

SMB Accounting i rute

Vi i SMB Accounting er godt i gang med fastsettelse og innsendelse av årsregnskap for våre kunder. Vi tar aktivt initiativ for å sørge for at hver enkelt kunde får utarbeidet og levert sitt regnskap i tide. Har du spørsmål rundt årsregnskapet ditt, kan du gjerne ta kontakt med regnskapsføreren din her hos oss.