Alt du må vite om holdingselskap

Mange bedriftseiere og gründere i særdeleshet vurderer hvordan de best forvalter sine  eierposter i egne og andres selskap. SMB Accounting har som regnskapsfører god erfaring med dette og har gitt råd til og hjulpet mange kunder med å opprette deres  holdingselskap

Vi i SMB Accounting har her samlet «alt» du trenger å vite hvis du vil sette deg inn i fordeler, ulemper og praktiske forhold rundt hvorfor og hvordan å starte et holdingselskap. 

Hvordan starte holdingselskap - og hvorfor skal du gjøre det

Det er mange hensyn å ta i vurderingen av om du bør starte holdingselskap og hvordan du ellers bør organisere virksomheten din. Så selv om du får mye nyttig info på denne nettsiden, nøl ikke med også å ta kontakt med Øyvind Schumacher Sundsbø i SMB Accounting hvis du ønsker å diskutere om en holdingstruktur kan være noe for din  virksomhet.

Søk kvalifisert hjelp om du kjenner behov for det. Hør med oss i SMB Accounting, med din revisor eller med en skatteadvokat.
Øyvind Sundsbø møllen jobber som autorisert regnskapsfører i SMB Accounting
Øyvind Schumacher Sundsbø
Autorisert regnskapsfører og leder i SMB Accounting

Hva er et holdingselskap?

Kort og enkelt fortalt: Et holdingselskap er et aksjeselskap (AS) som ikke har flere oppgaver  enn å eie aksjer i andre selskaper. Selskapet har normalt en relativt passiv rolle, kalles ofte en  «stille eier».

«Ikke andre oppgaver» betyr at det er (tilnærmet) ingen drift å snakke om; verken salg av  konsulenttimer eller varer. Vi ser likevel mange unntak fra dette. Blant tilbyr holdingselskap  ofte «konserntjenester» til sine datterselskap, som for eksempel administrasjon, regnskap,  innkjøp, personal. 

Vi ser også at eiere i holdingselskap tar ansettelse der og selger  konsulenttjeneste til andre selskap som holdingselskapet eier. Mer om dette i kapitlet «Jobbe i  holdingselskap eller driftsselskap» nedenfor. 

Investorer og eiere av større selskaper oppretter ofte holdingselskap for å kjøpe aksjer i eksterne foretak. Hvis et holdingselskap kjøper aksjer i mange forskjellige selskaper (og slik minsker risikoen ved investeringene sine) kalles dette selskapet for et investeringsselskap.

 
Et holdingselskap kan også være det som kalles et morselskap. Da eier holdingselskapet over 50 prosent av aksjene i et annet selskap (datterselskapet). Dette er den vanligste bruken av holdingselskap for de som har små og mellomstore AS.
Når bare én person eier et holdingselskap, kalles det et personlig holdingselskap.

Når dette er sagt: Holdingselskap, eierselskap, investeringsselskap og personlig holdingselskap er det samme, og fungerer på samme måte – det er bare forskjellige navn.

Fordelene med et holdingselskap

Hva er egentlig poenget med små, heleide holdingsselskap? Lønner det seg? Ja. Fordelene med et holdingsselskap er udiskutable i en rekke situasjoner.

 

Fordel 1: Utsatt beskatning

Den kanskje største fordelen med å starte holdingselskap er at du kan oppnå utsatt beskatning av inntekter fra utbytte og aksjesalg. Å opprette et holdingselskap er altså en måte å utsette betaling av skatt på. I stedet kan du reinvestere hele kapitalen fra utbytte og/eller aksjesalg. Slik er reglene når du tar imot aksjeutbytte:

Personlig utbyttebeskatning

Hvis et aksjeselskap sitter med et solid overskudd som ønskes utdelt til eierne, vil dette utbyttet bli skattepliktig for de personlige eierne. Skattesatsen for utbytter er i dag 31,68 %: Utbytteskatten er p.t. 22 %. I 2021 skal aksjeinntekter multipliseres med en såkalt «oppjusteringsfaktor» på 1,44. 22 % x 1,44 = 31,68 %.
For 2022 er oppjusteringsfaktor fastsatt av Skatteetaten til 1,6. Altså vil skatten på utbytte og salg av aksjer være 35,2 % i 2022.

Utbyttebeskatning i holdingselskap

Eier du derimot dine aksjer i dette AS-et gjennom et holdingselskap, er gevinsten/utbyttet som hovedregel skattefri: Utbytte mellom norske selskaper og gevinst på salg av aksjer fra et norsk selskap er fritatt fra beskatning gjennom den såkalte fritaksmetoden. Men husk: i det øyeblikk den personlige aksjonæren ønsker å ta utbytte ut fra holdingselskapet, ja da blir utbyttet skattepliktig for den personlige aksjonæren.

Skattefritt utbytte

Hvis holdingselskapet eier 90 % av aksjene i datterselskapet eller mer, er skattesatsen for utbyttet 0 % – null. Dette vil svært ofte være tilfellet for små holdingselskap som eier ett driftsselskap.

Nesten skattefritt utbytte

Hvis holdingselskapet eier mindre enn 90 % av aksjene er det fortsatt nesten skattefritt: Når det deles ut utbytte fra et norsk selskap til et annet norsk aksjeselskap, er regelen at man skal skatte på kun 3 % av utbyttet. Ganger vi det med en skattesats på 22 % (skatteprosent for bedrifter 2021) får vi 0,66 % skatt. Får du et utbytte på 100.000, så får selskapet en skattbar inntekt på 3.000, som det igjen skatter 22 % av, altså kr 660,-.

starte holdingselskap - modell som viser skattefordelingen

«Holdingselskap er i et skattemessig perspektiv mest aktuelt for de selskapene som tjener mer penger enn det eierne trenger å ta ut i form av utbytte eller lønn.»

Fordel 2: Fritak for gevinst ved salg av virksomheten

Holdingselskap er en gunstig løsning også dersom en aksjonær ønsker å selge aksjene sine. Selger aksjonæren aksjene sine som privatperson, vil det utløse gevinstbeskatning på  aksjonærens hånd med det samme. Dette kan utgjøre en stor sum som man helst vil unngå. 

Dersom holdingselskapet selger aksjene, derimot, vil salget omfattes av fritaksmetoden og  kunne gjennomføres uten gevinstbeskatning på selgers hånd. (Tilsvarende gis det ikke fradrag  for et eventuelt tap – se kapitlet om ulemper nedenfor.) Aksjonæren kan deretter senere ta ut lønn (fra arbeidsinnsats) eller utbytte (ikke fra  arbeidsinnsats) fra holdingselskapet i ønsket størrelse innenfor de reglene som gjelder, og slik  utsette beskatningen frem til det. 

I mellomtiden kan midlene i holdingselskapet forvaltes  skattefritt.

Fordel 3: Fleksibilitet i uttak av utbytte

Ved indirekte eierskap via hvert sitt holdingselskap, kan hver av de personlige eierne selv bestemme etter behov om de vil reinvestere utbytte eller gevinst fra sitt holdingselskap uten skatteplikt, eller om de vil ta ut utbytte privat til seg selv fra sine egne holdingselskaper og betale beskatningen. Se mer om dette i kapitlet «Når flere eier sammen» nedenfor.

Fordel 4: Utjevning av skattebelastningen ved bruk av konsernbidrag

Utbytte kan bare gis til aksjonærene i et selskap. Som nevnt over er utbytte fra driftsselskapet  fritatt fra skatt etter fritaksmetoden med unntak av 3 % som skal inntektsføres.  

Eier et selskap mer enn 90 prosent av et norsk aksjeselskap er det som beskrevet over ikke  skatt på verken salg av aksjer eller utbytte. Grunnen til dette er at man da sammenligner det  med et konsern, hvor man kan overføre konsernbidrag skattefritt – konsernbidrag kan  behandles som en type utbytte.  

Fordelen med et konsern er at selskapene i konsernet kan yte og motta konsernbidrag og på  denne måten utjevne den totale skattebelastningen i konsernet. Den store forskjellen på  utbytte og konsernbidrag er at sistnevnte kan gis nedover (fra mor til datter eller mellom  datter og datter). 

Reglene om konsernbidrag gjelder kun for norske selskaper, og morselskapet må altså eie mer  enn 90 % av datterselskapet(ene) samt ha en tilsvarende del av stemmene som kan avgis på  generalforsamlingen. Og: vær obs på at dette kun gjelder for datterselskap som er registrert  innenfor EØS. Kravene må være oppfylt ved utgangen av inntektsåret. 

Fordel 5: Sikring av verdier

Det er alltid knyttet risiko ved drift av virksomhet og man kan aldri vite hva fremtiden vil  bringe. Selskapet kan ha et sterkt resultat enkelte år og gå dårligere andre år.  

Som nevnt vil man i holdingselskapet kunne motta utbytte skattefritt og man kan da velge å  overføre verdiene fra driftsselskapet til holdingselskapet og på denne måten sikre verdiene  sine.  

Dersom driftsselskapet skulle gå dårlig kan man avvikle selskapet og allikevel beholde  verdiskapningen i holdingselskapet. 

Nedsiden sammenlignet med direkte eierskap til aksjene i selskapet som eventuelt går  konkurs, er at holdingselskapet ikke får fradrag for tap på aksjene. 

Fordel 6: Risikospredning

Spredning av risiko er også en viktig grunn til å skille eierskap og drift. Samler du alle  virksomhetene i ett selskap, vil de virksomhetene som eventuelt skulle gå dårlig, påvirke de  som går bra.  

Dersom du driver virksomhet på flere områder, kan det derfor være lurt å skille ut hver  virksomhet i hvert sitt driftsselskap og ha holdingselskapet som en paraply over  driftsselskapene. Da unngår du at økonomiske problemer i ett av selskapene påvirker de andre  selskapene. Da kan du bl.a. ta ut utbytte fra selskapene som går bra og reinvestere midlene  skattefritt. 

Dersom ett datterselskap skulle gå konkurs, er alle verdier i holdingselskapet og de andre  datterselskapene beskyttet, fordi konkurskrav kun kan rettes mot datterselskapet som går  konkurs. 

Fordel 7: Generasjonsskifte

Et forestående generasjonsskifte er ytterligere en grunn til å ha selskapsverdiene i et  holdingselskap. Ved et generasjonsskifte av en virksomhet kan man opprette A- og B-aksjer i  holdingselskapet med ulike rettigheter, som ulik stemmerett og utbytterett. På denne måten  kan senior overføre verdier til neste generasjon mens han er i live og eventuelt unngå  arveavgift på verdiene som overføres dersom denne skulle bli gjeninnført.  

Dersom barna senere vil selge aksjene i holdingselskapet, vil dette kunne gjøres uten skatt  etter fritaksmetoden. Det bemerkes imidlertid at det er flere unntak fra fritaksmetoden som  fremgår av skatteloven § 2-38. 

Ønsker du å vite mer om hvilke fordeler du kan få ut av et holdingselskap?

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg!

Hvorfor gis det skattefordeler i holdingselskaper?

Man kan reise spørsmål om hvorfor holding-strukturer har slike skattegunstige regler, og om  dette er egentlig er gjennomtenkt i forhold til privat eierskap mv.

Vi kan slå fast at dette er en villet politikk og at reglene er laget for at vi skal kunne benytte  oss av disse effektene. Dette er en av myndighetenes måter å stimulere til vekst på og å unngå  såkalte innlåsningseffekter* på kapital.  

Tanken er at hvis skattebelastningen blir for høy, så reduserer man viljen og evnen til  reinvesteringer. og dermed skaper ny næringsvirksomhet og nye arbeidsplasser.  

 

Fra et samfunnsperspektiv skal denne skattemodellen med skattefritak for selskapsaksjonærer  stimulere til at folk investerer pengene sine heller enn å gjøre uttak til privat forbruk. Dette vil  også kunne bidra til flere arbeidsplasser, økonomisk aktivitet og vekst i norsk næringsliv.  Det er mer gunstig for samfunnsøkonomien. 

Mange gründere ønsker heller ikke utbytte eller gevinst på salg først og fremst til privat  forbruk, men for å finansiere nye gründerideer, investere i andre selskaper eller eiendom. Med  et holdingselskap kan du reinvestere gevinst og utbytte. Dette kan bedre likviditeten, gi mer  fleksibilitet og større sjanse for suksess i dine nye prosjekter. 

*Innlåsingseffekt innebærer at skattereglene bidrar til at skattyteren ikke gjennomfører en transaksjon som  kanskje ellers ville ha vært gjennomført.

Ulempene med et holdingselskap

Selv om ditt holdingselskap er passivt, altså uten noen drift å snakke om, betyr det at du må  opprette ett ekstra selskap, som krever aksjekapital på minimum kr 30.000,-. Det kreves  registrering i Foretaksregisteret, litt mer administrasjon og ett ekstra årsregnskap som må  leveres. Registrering i Foretaksregistret blir ofte selskapets første kostnad. Beløpet, i 2022 kr  5570,-, betales normalt fra selskapets bankkonto, som nå ved starten ofte består bare av  aksjekapitalen. Det kreves altså ikke ekstra 5570 kroner – det er lov å benytte innbetalt  aksjekapital til de løpende kostnadene i starten, bare ikke aksjekapitalen tapes helt. 

En annen ulempe ved å eie aksjer via et holdingselskap er at dersom holdingselskapet selger  aksjer som gir tap, vil holdingselskapet ikke kunne fradragsføre tapet, slik du kan om du eide  aksjene privat. 

Vi har også tidligere nevnt som en nedside at holdingselskapet ikke får fradrag for tap på  aksjene i driftsselskap som eventuelt går konkurs, i motsetning til fradragsretten man har med  direkte eierskap til aksjene. 

For eiere som jobber i driftsselskapet kan indirekte eierskap også gi mindre fleksibilitet når det kommer til å velge om man vil ta ut penger som lønn eller utbytte. Se mer om å jobbe i selskapet nedenfor. 

Når flere eier sammen

Dersom dere er flere som skal eie et aksjeselskap sammen, kan det å eie gjennom hvert sitt holdingselskap bidra til å unngå uenighet og misnøye. 

Erfaringsmessig kan det over tid oppstå ønske hos enkelte eiere for utbytte, mens andre ikke har behov for det i sin privatøkonomi. Ved indirekte eierskap via hvert sitt holdingselskap, kan hver av de personlige eierne selv bestemme etter behov om de vil reinvestere utbytte eller gevinst fra sitt holdingselskap uten skatteplikt, eller om de vil ta ut utbytte privat til seg selv fra sine egne holdingselskaper og betale beskatningen. 

Problemstillingen med at aksjonærer eier aksjer på forskjellige måter, er også upraktisk og vil direkte berøre aksjonærenes interesser når det gjelder utbyttepolitikk. I slike tilfeller bør det foreligge aksjonæravtaler. Se mer om aksjonæravtaler her. Som regel er selskapets utbyttepolitikk styrt av personlige interesser, og konflikter rundt dette kan unngås ved bruk av holdingselskaper.

på denne måten starter du et holdingselskap og dette må du tenke på

Hvordan starte holdingselskap?

Etter skattereformen i 2005, da skatt på utbytte ble innført, har det vært populært å opprette  holdingselskaper. Samtidig ble fritaksmetoden innført som medfører at selskapsaksjonærer  som hovedregel er fritatt for gevinstbeskatning ved aksjesalg og skatt på utbytte. Det er først  når den personlige aksjonæren tar ut utbytte fra holdingselskapet at det vil utløse skatt. 

Vi i SMB Accounting guider deg gjerne gjennom prosessen eller utfører den for deg. La oss  her likevel beskrive de trinnene du trolig må gjennom. 

Stifte et holdingselskap

Det er ingen egentlig forskjell på å stifte et holdingselskap og et AS. Du svarer på noen  spørsmål, og presiserer blant annet at selskapet ikke skal ha ansatte. Det finnes flere  standardiserte nettverktøy der du kan gjøre dette selv. Vi i SMBA gjør slik registrering for  mange av våre kunder og hjelper gjerne deg også. 

Du trenger minimum 30 000 kr i aksjekapital, som blir stående på bedriftskontoen din fra  start. Disse kan du bruke på utgifter i selskapet, som for eksempel kjøp av aksjer. Selskapet  må betale 5570 kr i registreringsgebyr til Brønnøysundregistrene. Du kan bruke av  aksjekapitalen når du skal betale denne fakturaen.


ENK eller ANS/DA over til AS

Kanskje du driver virksomheten din allerede i et enkeltpersonforetak, eventuelt som et  ansvarlig selskap (ANS/DA) hvis det er flere eiere. Da må foretaket først omdannes til et  aksjeselskap for deretter å kunne etablere en holdingstruktur. For et holdingselskap kan ikke  eie et ENK, ANS eller DA. Holdingselskapet må også selv være et AS. 

Personlig eierskap over til holdingselskap

Eier du nå et aksjeselskap privat, kan du overføre aksjene til et holdingselskap gjennom et  salg eller som tingsinnskudd (mot aksjer). Først må du regne deg frem til hvor mye  holdingselskapet ditt må betale for å kjøpe dine egne aksjer i driftsselskapet ditt. Det er lurt å  vite eksakt beløp før du stifter holdingselskapet, i tilfelle du vil starte med nok aksjekapital til  å dekke kjøpet av aksjene. 

Du blir personlig skattepliktig for gevinst på aksjene. Altså på forskjellen mellom det du ga  for aksjene, og det du selger videre for til selskapet ditt. Det er flere eksempler på at slik  overføring har gitt en betydelig uønsket skattebelastning. Så dersom det er en latent gevinst  på aksjene i driftsselskapet, bør du derfor i stedet vurdere å etablere en holdingstruktur ved å gå veien om skattefrie fusjoner. Da utløses ingen skatteplikt ved selve overføringen. Denne  løsningen har vi selv benyttet for SMBA. 

Hvis du ikke har pengene til å kjøpe aksjene dine, går det an å gjøre selve aksjehandelen, men  vente på ubestemt tid med å betale. Da kan man lage en avtale på at oppgjøret skjer når  aksjene realiseres. Bruk din regnskapsfører til å hjelpe deg med denne biten! 

Husk at salg av aksjer i noen tilfeller må godkjennes av styret til selskapet det dreier seg om,  selv om det er snakk om salg fra privat hånd til privat holdingselskap. Det må lages en  sluttseddel/kjøpsavtale mellom deg og selskapet ditt. Avtalen brukes som en kvittering, og  legges ved i regnskapet som dokumentasjon på kjøpet. Aksjesalget dokumenteres i  aksjonæroppgaven til det gjeldende selskapet du eier aksjer i. (Eller via VPS-kontoen for  aksjene.) 

 

Etablere holdingselskap i ettertid

Ønsker du fleksibiliteten og muligheten til å reinvestere for å bidra til ytterligere verdiskaping, kan det være lurt å vurdere en holdingstruktur fra start.

Det er imidlertid ikke mange som tenker «holdingstruktur» ved oppstart av egen virksomhet. Situasjonen er gjerne at man har stiftet driftsselskapet direkte med personlig eierskap, og er godt i gang med virksomheten. Kanskje er det også slik at du fortsatt driver virksomheten din i et enkeltpersonforetak, eventuelt som et ansvarlig selskap (ANS/DA).

Etter vår erfaring er det flere som angrer på at de ikke etablerte en holdingstruktur, enn det er folk som angrer på at de etablerte den. Dersom du etter et par års drift ser at du burde hatt en holdingstruktur, kan det bli dyrere å få det til i ettertid.

Men har du ikke en holdingstruktur, så fortvil likevel ikke. Selv om etablering av holdingstruktur som hovedregel er skattepliktig, så finnes det lovlige og velutprøvde metoder for hvordan dette kan gjennomføres helt skattefritt også for aksjeselskaper som er i full drift.

Dersom du har opprettet driftsselskapet før holdingselskapet, så er den beste løsningen å overføre aksjene fra deg som privatperson til holdingselskapet skattefritt gjennom en såkalt trekantfusjon (en etablering av konsernstruktur som det opprinnelige driftsselskapet fusjoneres inn i).

Hvis du skal selge aksjer fra det opprinnelige aksjeselskapet til holdingselskapet ditt, er det  per definisjon en nær tilknytning mellom kjøper og selger, og da må en revisor involveres pga. reglene rundt transaksjoner med nærstående. Denne typen salg reguleres av aksjeloven. Revisor vil vurdere og bekrefte at prisen som er foreslått, tilsvarer den faktiske  markedsprisen.

Aksjesalget skal meldes til styret og godkjennes, og salget må føres inn i aksjeeierboken som  alle selskaper er forpliktet å føre og holde oppdatert. I tillegg skal også alle endringer i  eierforholdene føres inn i aksjonærregisteroppgaven (som skal leveres innen 31. januar året  etter det gjeldende regnskapsåret). Slik innrapporteres salget/overføringen av aksjene til  Brønnøysundregistrene.

Den eventuelle inntekten/gevinsten på aksjesalget til deg som privat aksjonær er skattepliktig.  Skatteprosenten (for 2021) er 35,2 prosent. (Her har vi ikke tatt hensyn til den lille skattefrie  prosenten du får gjennom skjermingsfradraget (ekstern lenke).)

Når alt dette er sagt, så er den tekniske, regnskapsmessige delen av en slik overføring ganske  komplisert og gjøres alltid av revisor, så vi går derfor ikke i detalj her. Men dersom du lurer på akkurat dette: Kontakt oss her og nå. SMB Accounting har som regnskapsfører god  erfaring med dette og har gitt råd til og bistått våre kunder som samtalepartner i planleggingen  av å opprette deres holdingselskap.

illustrasjon som viser hvordan en trekantfusjon fungerer

Skattemessig gjennomskjæring

Det er viktig å være klar over at alle transaksjoner kan være gjenstand for gjennomskjæring. Gjennomskjæring innebærer at en skattefordel kan bli nektet dersom hovedformålet med disposisjonen er å oppnå en skattefordel og skattefordelen ikke kan innrømmes etter en totalvurdering. Dersom regelen kommer til anvendelse, vil den skattepliktige miste skattefordelen. Formålet med regelen er å forhindre disposisjoner som strider mot skattelovgivningens formål samt trekke grensen mellom akseptabel skatteplanlegging og uakseptabel skatteomgåelse.


Ved mer kompliserte strukturendringer og transaksjoner kan det derfor være lurt å kontakte en profesjonell rådgiver med dette som ekspertfelt (revisor, skatteadvokat) for å vurdere lovligheten av transaksjonen og/eller be Skatteetaten om å gi en bindende forhåndsuttalelse.


Det finnes en rekke type fisjoner og fusjoner, men disse gjennomgås ikke nærmere her.

Mer om konsern

Som beskrevet innledningsvis: Hvis et holdingselskap eier over halvparten av et eller flere  andre aksjeselskaper, klassifiseres holdingselskapet som et morselskap, mens selskapet det  eier over 50 prosent av aksjene i, kalles et datterselskap (også kalt driftsselskapet). Dette er det som kalles en holdingstruktur. De to selskapene (mor og datter) danner sammen  et konsern. 

Selskap i et konsern kan låne penger av hverandre, eller av morselskapet. Lønn kan i visse  tilfeller tas ut av holdingselskapet, og finansieres med fakturering til datterselskapene. Slik  kan modne selskaper med overskudd bidra til å gi økonomisk pusterom til søsterselskap i  tidlig fase.

 

Effekten av konsernbidrag

Vi har over omtalt konsernbidrag som et nyttig verktøy for utjevning av økonomi og skattebelastning i ulike selskap i et konsern. Men den totale effekten av dette er at du også vil redusere konsernets totale skattebelastning. Konsernbidrag er nemlig fradragsberettiget for giverselskapet samtidig som det er skattepliktig for mottakerselskapet. 

Om det er slik at ett selskap går med underskudd, samtidig som et annet går med overskudd kan skatten til konsernet reduseres ved at selskapet med overskudd gir konsernbidrag til det selskapet som går med underskudd. 

Det er viktig å notere seg at konsernbidragsreglene bare kan benyttes som beskrevet ovenfor om holdingselskapet eier over 90 % av aksjene i datterselskapene. 

Dette kan illustreres med et eksempel: 

Hvis selskap 1 har et overskudd på 5.000.000 kroner og selskap 2 har et underskudd på 3.000.000 kroner, vil et konsernbidrag fra selskap 1 til 2 på 3.000.000 kroner fjerne 660.000 av selskap 1’s skattebelastning, samtidig som selskap 2 fortsatt ikke kommer i skatteposisjon.

illustrasjon som viser konsernbidrag i forbindelse med holdingselskap

Jobbe i holdingselskapet eller driftsselskapet

hvordan jobbe i holdingselskapet

Ansettelse i driftsselskapet

Dersom du eier aksjene i et driftsselskap personlig og samtidig er ordinært ansatt og arbeider der, har du som eier store muligheter til å velge om du vil ta ut penger fra selskapet som lønn og/eller som utbytte. Med ansettelse og lønnsutbetaling følger normale krav som yrkesskadeforsikring, pensjonssparing, feriepengeavsetning, arbeidsgiveravgift og skatt. Og med utbytte følger personlig utbyttebeskatning som beskrevet tidlig i denne artikkelen.

Hvis du derimot jobber i driftsselskapet men eier aksjene der indirekte via ditt holdingselskap, og derfor tar ut betaling for eget arbeid bare som utbytte til holdingsselskapet, løper du en risiko: Da vil skattemyndighetene kunne finne grunnlag for å tilordne utbyttet til holdingselskapet som lønn til deg, fordi utbetalingen fra driftsselskapet er et resultat av eiers arbeid i selskapet. Slik kan altså utbyttet bli skattepliktig som lønn likevel, med påfølgende krav om arbeidsgiveravgift og skatt. 

Lønn eller utbytte?

Som aksjonær har man to måter å ta ut penger til seg selv på – enten ved lønn eller utbytte. Hvorvidt man bør ta ut lønn eller utbytte beror på flere faktorer, blant annet selskapets overskudd og den samlede skatteposisjonen til aksjonæren. Som tommelfingerregel vil det lønne seg å ta ut lønn dersom inntekten er lav. Tar man derimot ut en høy lønn hvor den høyeste trinnskatten slår inn, kan det stille seg annerledes. 

Merk at det er knyttet vilkår for å kunne ta ut utbytte i et selskap, herunder er det kun selskapets frie egenkapital som kan deles ut og selskapet må ha en forsvarlig egenkapital og likviditet etter fordelingen ut fra den risikoen som virksomheten har. Et selskap vil derfor ikke nødvendigvis ha nok midler til å dele ut utbytte hvert år. Lønn kan derfor være en god måte å sikre inntekt på. 

Fakturere driftsselskapet fra holdingselskapet

En mulighet for å unngå risikoen for at myndighetene gjør om utbytte til lønn, er at du i stedet tar ansettelse i holdingselskapet, og derfra fakturerer driftsselskapet for dine tjenester. Dette er et gunstig alternativ for utleie av egen arbeidskraft til driftsselskapet. To forutsetninger for dette er at arbeidsforholdet i holdingselskapet må være reelt, og at tjenestene som ytes må fastsettes til markedspris (armlengdeprinsippet). 

Som nevnt innledningsvis er det ikke uvanlig at et morselskap yter og fakturerer tjenester til datterselskap i konsernet. Dersom holdingselskapet omsetter for mer enn 50 000 kroner i løpet av en tolvmånedersperiode, må selskapet registreres i Merverdiavgifts-registeret – med mindre tjenestene som ytes er fritatt eller unntatt fra merverdiavgift. 

Dette er et komplisert område og er du usikker på om utbyttet fra driftsselskapet er et resultat av arbeidsinnsats eller andre faktorer, kan du kontakte oss i SMB Accounting.

Årsrapport for holdingselskap

Et holdingselskap er et vanlig aksjeselskap når det kommer til regnskapet. Det skal levere de  samme skjemaene/oppgavene som andre aksjeselskaper: næringsoppgave/skattemelding og  årsregnskap, som også skal offentliggjøres og også revideres dersom terskelverdiene nevnt i  neste avsnitt overskrides.

Holdingselskap og revisjonsplikt

Når det gjelder revisjonsplikt, er det samme regler for et holdingselskap som for alle andre  aksjeselskap: Revisjonsplikt slår inn når én av disse forutsetningene er oppfylt:

  • Driftsinntekter over 6 millioner
  • Balansen din viser eiendeler over 20 millioner
  • Gjennomsnittlig antall ansatte er over 10 årsverk
 

Fordi holdingsselskaper stort sett ikke har driftsinntekter og ansatte, er det gjerne grensen på  20 millioner i eiendeler som er relevant og slår inn først for holdingsselskaper.  

Viktig å huske på: For konsern gjelder disse verdiene for konsernet som helhet. Har man et  holdingselskap med fire datterselskaper som til sammen overstiger disse terskelverdiene, da er  man revisjonspliktig. 

Alle aksjeselskap er i utgangspunktet revisjonspliktige, men man kan fravelge revisjon (det  må søkes om) dersom man er under terskelverdiene som nevnt ovenfor. Men det finnes  unntak: Selskaper under konsesjon fra myndighetene må alltid revideres fra første krone – f.eks. inkassoselskap, finansselskap, m.fl. 

Hva med andre fond og verdipapirer som eies privat?

Du som er gründer eller eier av unoterte aksjer som du eier via holdingsselskapet, kan  selvfølgelig fortsatt eie andre aksjer og fond privat. 

Mange privatpersoner eier i dag fond og selskaper på børs via en aksjesparekonto. En  aksjesparekonto er en konto hvor du kan kjøpe og selge aksjer og aksjefond skattefritt.  Aksjesparekonto ble etablert i 2017 for å gjenskape mange av fordelene som eksisterer ved å  investere gjennom et aksjeselskap: Gevinster blir ikke skattlagt og det gis ikke fradrag for tap  så lenge verdien holdes inne på kontoen. Det innebærer også mye mindre administrativt  arbeid for deg. 

Kilder vi har benyttet for å lage denne siden er følgende:

Skatteetaten ,Altinn, Skattebetalerforeningen , Wikipedia, Advokatfirma Frøysaa &  Bjørkgård, Rino Jørgensen (Advokat, Horten), DNB Oppstartslos, Visma, Fiken.

Er det noe du ikke fikk svar på her?

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med det du måtte lure på når det kommer til holdingselskap – eller alt annet som har med regnskap og forretningsførsel å gjøre. 

Eller direkte kontakt med en av våre autoriserte regnskapsførere og kundeansvarlige:

oyvind_regnskapsfoering_smba

Øyvind Schumacher Sundsbø

Autorisert regnskapsfører

 osm@smba.no
 (+47) 997 26 668